پیروز ترین روش در درمان صرع مقاوم به دارو

به گزارش مجله فازنما، فناوران کشور دستگاهی ساختند که ثبت و پایش همزمان امواج مغزی و ویدیویی از حرکات و حالات بیمار برای پیدا کردن کانون تشنج صرع را انجام می دهد.

پیروز ترین روش در درمان صرع مقاوم به دارو

به گزارش خبرنگاران به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این دستگاه دارای الکترودهای تهاجمی است. ایـن الکترودهـا طبـق نظـر نورولوژیست در قسمت هایی از مغز که احتیاج به بررسی دارد به وسیله عمل جراحی کار گذاشته می شـود. الکتروانسـفالوگراف اینتراکرانیـال نام این محصول است.

دستگاه الکتروانسفالوگراف برای ثبت و بررسی سیگنال های داخل جمجمه در حین جراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

محلی سازی دقیق نواحی درگیر مغز در حملات صرع که به وسیله مانیتورینگ غیرتهاجمی تعیین نشده است با این دستگاه انجام می گردد.

ایـن محصـول امـکان دریافـت و ثبـت سـیگنال را از قسـمت های داخلـی جمجمـه فراهـم می کنـد. بـا ایـن روش سـیگنال ها میـرا نمی شـوند.

اسـتفاده از داده هـای حاصـل از نظـارت داخـل جمجمـه بـه جراحـان مغـز کمـک می کنـد تـا بـا حفـظ عملنمودهـای اساسـی مغـز ماننـد گفتـار و حرکـت، بافـت مغـزی را کـه باعـث تشـنج می شـود، پیـدا و درمـان کننـد.

ایـن رویکـرد در درمـان صـرع مقـاوم بـه دارو پیروز تریـن روش اسـت. در داخـل ایـران نمونـه مشـابهی سـاخته نشـده اسـت و شـرکت طراحـی نگاراندیشـگان تنها سـازنده این دسـتگاه است. بیماری صرع، چهارمین بیماری عمده در حوزه بیماری های مغز و اعصاب در دنیا است.مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این شرکت برای طراحی و ساخت این محصول حمایت نموده است.

مانیتورینگ طولانی مدت رخدادهای EEG به وسیله جایگذاری الکترودها به صورت تهاجمی، ثبت پیوسته سیگنال باکیفیت در 32 ،64 و 128 کانال، ذخیره سیگنال ویدئویی (تصویر بیمار) بالغ بر 5 روز، بررسی مجدد مانند تنظیم حساسیت، فیلتر، مونتاژ، دسترسی آنلاین به داده های بیمار، ضبط همزمان ویدئو با کیفیت بالا در حین ثبت سیگنال و نقشه مغزی بعضی از ویژگی های این دستگاه ایران ساخت است.

آنچنان که بررسی ها نشان داده اند آمار 2 تا 4 درصد بیماری های رایج در زمینه مغز و اعصاب در کشورها، به این بیماری اختصاص دارد. به بیان بهتر از کل جمعیت یک کشور 2 تا 4 درصد مردمانش از این بیماری رنج می برند. طبق تحقیقات انجام شده در ایران 2.5 میلیون نفر دارای بیماری صرع هستند. بعلاوه هر فردی در هر سن وسالی ممکن است با یک حادثه یا اتفـاق کوچـک ماننـد تصـادف، تـب یـا آبسـه عفونـی دنـدان، دچـار تشـنج و بیمـاری هولنـاک صـرع شـود.

از آنجایی که روش درمان به وسیله IntracranialEEG روشی مورد اطمینان در درمان بیماران مقاوم بـه دارو اسـت؛ بنابرایـن ایـن محصـول اهمیـت ویـژه ای در حـوزه درمـان بیمـاری صـرع و تشـنج دارد. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن قیمت دارو و تحریم تامیـن نیـاز از بـازار داخـل ایـران بسـیار مقـرون بـه صرفـه و آسـان اسـت.

فنـاوری بـکار رفتـه در ایـن طـرح، از تلفیـق فنـاوری اطلاعات و علـوم شـناختی اسـت. ایـن دسـتگاه بـه اسم یک وسیله تشخیصی با خوانش و پردازش سیگنال های زیستی و عصبی مختلف عمل می نماید. در نتیجه فناوری های مورد استفاده زیرمجموعه فناوری های همگرا قرار می گیرند.

بعلاوه عمل های جراحی با همکاری جراحان آلمانی و پزشکان متخصص ایرانی در بیمارستان های رضوی مشهد و خاتم االنبیاء تهران با استفاده از دستگاه این شرکت انجام شده است.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 24 مرداد 1400 بروزرسانی: 24 مرداد 1400 گردآورنده: fazenama.ir شناسه مطلب: 1166

به "پیروز ترین روش در درمان صرع مقاوم به دارو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیروز ترین روش در درمان صرع مقاوم به دارو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید