توزیع BMW اتهام جدید تهیه کننده شهرزاد

به گزارش مجله فازنما، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گشت.

توزیع BMW اتهام جدید تهیه کننده شهرزاد

به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی با قرائت مواد 193 و 194 آیین دادرسی کیفری از متهمین خواست در طول جلسه محاکمه صداقت و ادب را رعایت کنند.

سپس قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم محمد امامی گفت در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: در جلسه قبل وکیل متهم امامی مطالبی را بیان نمود که بعضی از آن ها مطابق با واقعیت نبود؛ متهمین و شکات و وکلا باید بدانند که ما در جلسه دادگاه کار صرف حقوقی انجام می دهیم؛ در جلسه قبل ادعا شد که مفاد کیفرخواست قرائت شده با اصل کیفرخواست تفاوت دارد که باید بگویم وکیل و متهم چنانچه ذره ای اختلاف در محتوای کیفرخواست قرائت شده در دادگاه و کیفرخواست ارائه شده به آن ها مشاهده کردند می توانند در زمانی که موعد دفاع آن ها است، این ایراد را مطرح کنند.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با کیفرخواست ارائه شده به وکیل و متهم متفاوت است ناشی از تفاوت فونت تایپی کیفرخواست ارائه شده به متهم و وکیل در سیستم CMS است.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: آقای وکیل متهم امامی شما وقتی به دادگاه مراجعه می کنید باید بگویید که کدام بخش از اوراق کیفرخواست را می خواهید؛ آنچه شما در دادگاه گرفتید کپی کیفرخواست بود؛ بنابراین کیفرخواست به متهم و وکیل او ابلاغ شده است.

قاضی گفت: قرار جلب دادرسی و کیفرخواست هیچ تفاوتی ندارد فقط از آن جهت که در سیستم ضمائم و جداول کیفرخواست درج نمی شود لذا ممکن است به لحاظ حجم میان کیفرخواست و قرار جلب دادرسی تفاوت وجود داشته باشد.

رییس دادگاه ادامه داد: آقای وکیل شما به دادگاه مراجعه کردید و در تاریخ 21 خرداد 99 ضمائم کیفرخواست را نیز دریافت کردید و رسید آن را هم تحویل دفتر دادگاه دادید؛ شما و موکل تان قرار جلب به دادرسی را گرفتید و کپی تمام مستندات پفراینده را نیز دریافت کردید.

قاضی مسعودی مقام گفت: من تمام مطالبی را که کننده دادستان قرائت کرد با مفاد کیفرخواست مطابقت دادم؛ آنچه قرائت شد با محتویات کیفرخواست 141 صفحه ای که شما کپی آن را از دادگاه گرفتید یک سر سوزن نیز تفاوت نداشت؛ آقای وکیل شما مستندات پفراینده اعم از نظریات کارشناسی و ... را دریافت کرده اید؛ آقای وکیل این بداخلاقی ها خوب نیست شما باید قانون را رعایت کنید؛ اداره جلسه با قاضی دادگاه است؛ طبق قانون، کیفرخواست قرائت می شود، ادله گفته می شود، سپس متهم برای دفاع در جایگاه قرار می گیرد؛ ممکن است از نظر شما ادله انتسابی مندرج در کیفرخواست وارد نباشد؛ لذا شما وقت خواهید داشت در جایگاه قرار بگیرید و ایرادات خود را مطرح کنید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: شما هر کاری می خواستید در رسانه ها کردید و مختارید هرکاری می خواهید انجام دهید، اما من پایم را از قانون فراتر نمی گذارم؛ آقای وکیل شما در سال 97 به دفتر من مراجعه کردید؛ زمانی که پفراینده هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح بود گفتید من مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه بودم، اما با آن سرانجام همکاری دادم و یک سری مستندات در رابطه با فساد بانک سرمایه، در رابطه با هیئت مدیره و بعضی تسهیلات گیرندگان دارم که من به شما گفتم ما تحقیق می کنیم؛ به صراحت اسم بعضی متهمین پفراینده را آوردیم، من به دفترم گفتم حق ندارید ایشان را دعوت کنید، چون ممکن است ذهنیت ایجاد شود، شما مدام به من می گفتید قاضی شجاع و عادل. حالا چه شده که وقتی هنوز فقط کیفرخواست قرائت شده (به فرض که درست هم نباشد) شما این همه جنجال می کنید و می گویید که از این دادگاه عدالت را نجویید!

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای وکیل شأن وکالت را رعایت کنید و در مقام دفاع به صورت ماهیتی و شکلی اگر ایرادی را وارد می دانید، آن را مطرح کنید؛ ما دادگاه را در منظر عمومی قرار دادیم و هرکس دادگاه را ببیند می تواند ارزیابی منطقی کند، ما پای مان را از قانون فراتر نمی گذاریم؛ اگر دفاع ماهیتی و شکلی متناسب داشتید و ما پاسخ آن را ندادیم، آن وقت حرف شما درست است؛ آقای وکیل شما حتی کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را مطابقت ندادید و حتی به تفاوت فونت تایپ در کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی دقت نکردید؛ آقای وکیل آنچه شما از ما در دفتر دادگاه خواستید کپی کیفرخواست بود؛ شما وقت دارید تا آخرین جلسه دادگاه اگر یک مورد مغایرت با قانون و یا مغایرت میان کیفرخواست و قرار به دادرسی مشاهده کردید اعلام کنید و ما رسیدگی می کنیم.

قاضی گفت: آقای وکیل شما بیش از 10 جلسه با مراجعه به دادگاه پفراینده را خوانده اید و رسید گرفته اید که مستندات را دریافت کردید؛ درخواست اول شما به تاریخ 99.03.19 موجود است که درج کرده اید استدعا دارم تصویر کیفرخواست را که صادره از شعبه 8 بازپرسی است (که قرار جلب به دادرسی است) به من ابلاغ کنید؛ در ضمنً نوشته اید که کیفرخواست حضوراً ابلاغ شد.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: من قسم یاد می کنم که گفتم هر مطلبی که بخواهید به شما بدهند؛ ما به طور سیستماتیک به شما ابلاغ کردیم.

وکیل متهم امامی گفت: چیزی به من ابلاغ نشده است.

قاضی گفت: کیفرخواست کلمه ای با قرار جلب دادرسی تفاوت ندارد و این در سیستم به شما ابلاغ شده است و همین جا اعلام می کنم که همه متهمان و وکلایشان هر آنچه که خواستند ما به آن ها خواهیم داد.

قاضی ادامه داد: بهتر است از مسائل حاشیه ای دوری کنید ما هیچ گاه از راستا قانونی خارج نخواهیم شد، شما هر آنچه که بخواهید می توانید در رسانه ها بگویید، اما در دادگاه همه چیز قانونی خواهد بود.

وی اضافه نمود: اگر ثابت کنید آنچه که کننده دادستان خواند با آنچه که در کیفرخواست ابلاغی وجود دارد متفاوت است، حرف شما را می پذیرم؛ دادگاه هنوز وارد رسیدگی نشده است، اما شما می گویید دادگاه منصفانه نیست این در حالی است که شما زمان خواهید داشت که دفاع کنید و سپس ما ارزیابی خواهیم کرد هیچ کس با شما خصومت ندارد اینجا جای دعوا نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: عدالت چیزی است که منطبق با قانون باشد پذیرش حرف شما صرفا عدالت نیست؛ عدالت همچنان که در محکومیت است در برائت نیز وجود دارد پس اجازه دهید ما رسیدگی خود را انجام دهیم.

قاضی مسعوی مقام گفت: من 25 سال است که کار قضایی می کنم نه نفوذ می پذیرم و نه کار غیر قانونی انجام می دهم. آیا کیفرخواستی که به شما داده اند و قرار جلب به دادرسی و ملزمات کیفرخواست تفاوتی دارد؟

وی گفت: من دستور دادم و 251 صفحه قرار جلب به دادرسی است و عینا در کیفرخواست با فونت کوچک در 141 صفحه آمده اگر قرار جلب دادرسی و کیفرخواست را خوانده باشید متوجه می شوید.

وی اضافه نمود: ما اجازه دادیم که متهمان کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را کامل بخوانند.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: غالب نمودار ها مربوط به متهم شما نبوده است. حقیقت و اخلاق را رعایت کنید.

رییس دادگاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد امامی گفت: محمد امامی فرزند احمد حسب محتویات پفراینده، کیفرخواست و مستندات اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام مالی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 1350 میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع، دریافت غیر قانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به مبلغ 5 هزار و 96 میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیر قانونی مبلغ هزار و 124 میلیارد و 326 میلیون ریال از شرکت های سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد های حق العمل کاری، دریافت غیر قانونی و جوه به مبلغ 414 میلیارد و 954 میلیون و 311 هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه، در پوشش انعقاد قرار داد حق العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم، مبلغ هزار و 269 میلیارد و 300 میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک، دریافت غیر قانونی 900 میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی ازبانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در مورد املاک موسوم به فرشته است. آیا این اتهامات را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم امامی ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم اول وکیلم دفاع می کند و جلسه بعد خودم.

در ادامه وکیل متهم امامی ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: امروز در دادگاهی هستیم که برای اجرای عدالت تشکیل شده است. صحبت های حضرت عالی را شنیدم و تاکید می کنم که به هیچ عنوان مستندات پیوست کیفرخواست به بنده و همکارم داده نشده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس، کارشناسی پفراینده، حسابرسی های بانک سرمایه و مستندات در اختیار بنده علی رغم دستور حضرت عالی قرار نگرفته است.

وی گفت: شجاعت این راداشتم که از موکلم دفاع کنم و در مرحله دادسرا بار ها طی لوایح نوشتم، اما انگار وکیل در این پفراینده نبوده و قرار مجرمیت 251 صفحه ای صادر می شود من عملا بعد از استجازه توانستم در پفراینده ورود کنم.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: دفتر شما اجازه داد که پفراینده را بخوانم و از این بابت تشکر کردم. در قرار مجرمیت اسمی از من نیست و در کیفرخواست نیز استدلال من نیست.

رییس دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: هم در قرار جلب به دادرسی و هم در مطالب پفراینده گویای این است که شما مطلع هستید از طرفی قانونگذار ذکر نکرده که باید لوایح شما ذکر شود.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیباتی که قانون مشخص کرده بنده به عنوان وکیل جلسات دادگاه شما را دیده ام که به متهمان گفتید ما از چه کسی بخواهیم که فلان چیز را وارد نکنید این در حالی است که شما باید حرف دادستان و متهم را بشنوید.

رییس دادگاه از وکیل مدافع متهم امامی پرسید: آیا شما در آن دادگاه بوده اید؟

این وکیل گفت: خیر در روزنامه ها خوانده ام.

قاضی گفت: اگر در دادگاه بودید متوجه می شدید که بحث چیز دیگری بود و مربوط به واردات مربوط به آینده بود. گفتیم که نمی خواهیم واردات را انجام دهید. از این موضوع شما سوء استفاده نکنید و در مدار کیفرخواست شرح دهید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: قبل از اینکه ما بخواهیم در جایگاه قرار بگیریم کننده بانک سرمایه باید اینجا باشد.

قاضی گفت: وکیل مدافع کتبا اعلام کرده است در صورت اینکه سوالی وجود داشت مطالب خود را ارائه می دهد.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: تا الان حرف های متعددی از بانک سرمایه شنیدیم و کننده بانک سرمایه باید در جایگاه بایستد و بگوید بر این اساس از امامی و سایر موکلان شکایت دارد و این حق ما است.

وکیل متهم امامی گفت: باید مستندات پفراینده باشد تا من دفاع کنم.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: مستندات در پفراینده مندرج بود و شما مطالعه کردید و تمام ضمایم پفراینده نیز در قرار جلب به دادرسی وجود دارد.

وکیل متهم امامی در ادامه گفت: ما در سه محور به دادسرا شکایتی را ارائه دادیم و بیش از یکسال است که هنوز به آن سه محور مورد شکایت ما رسیدگی نشده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای وکیل شما از ابتدای کیفرخواست، دفاعیات خود را مطرح کنید و از سخنان بی ربط با پفراینده بپرهیزید؛ ما اینجا مسئولیت نداریم که به عملکرد دادسرا بپردازیم بلکه شما می توانید بگویید در فلان مورد از موارد مندرج در کیفرخواست، اقدامات دادسرا خلاف قانون است یا مطابق با واقعیت نیست.

قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: شما به من مستنداً بگوید این ایرادات در پفراینده مطرح است و من ایرادات شما را در پفراینده مکتوب درج می کنم.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: من هیچگاه مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبودم؛ آقای مسعودی مقام شما در زمینه موضوعات مالی صاحب نظر هستید و در کمال سلامت کار می کنید؛ نظام بانکی ما در عمل به قانون پولی و بانکی کشور عمل نمی کند؛ آیا واقعا پیش فاکتور های صوری که در نظام بانکی وجود دارد، زاییده و اختراع مشتریان نظام بانکی است؟ نظام بانکی ما اشراف به این دارد که پول تسهیلات در محل خود صرف نمی شود و فقط به دنبال سود است.

وکیل متهم امامی شرح داد: در یکی از پفراینده های بانکی که در دادسرای پولی و بانکی مطرح بود به فردی رسیدیم که به او می گویند مرد در سایه اقتصاد ایران.

کننده دادستان خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای الف را می گویید؟

وکیل متهم گفت: خیر.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: به یکی از بانک ها نامه نوشتم که اگر قرار است مطالبات بانکی را وصول کنم باید علیه هیئت مدیره آن بانک شکایت کنم. چون آن ها بودند که این مطالبات را ایجاد کردند و الان آن بالا ها هستند؛ می دانید با من چه کار کردند؛ خیلی راحت از تمام پفراینده ها من را کنار گذاشتند.

وکیل گفت: من در ابتدا پفراینده امامی را نمی پذیرفتم و حتی برای دیدنش به زندان نیز نرفتم؛ به امامی گفتم اول به من ثابت کن که پول بانک سرمایه را تضییع نکرده ای و سپس به من ثابت کن که می خواهی این پول را برگردانی؛ آقایانی که می خواستند من را معرفی کنند، حق الوکاله من را 8 میلیارد معرفی کردند که خود آقای امامی هم خبر نداشت؛ فکر کنم در این پفراینده بالاترین حق الوکاله برای من است که مبلغ 600 میلیون تومان است که به 5 الی 20 درصد آن مالیات تعلق می گیرد و برای امسال 108 میلیون تومان برای این حق الوکاله من مالیات در نظر گرفته شده است.

وکیل متهم امامی گفت: پیش فاکتور های صوری واقعیتی است که در نظام بانکی ما وجود دارد، زمانی که قانونگذار راه فرار می گذارد این موضوع جان اقتصاد ایران را می گیرد.

وی ادامه داد: این ادعا که بگوییم خیانت در امانت شده ادعایی است که با آنچه از اقتصاد به آن علم داریم همخوانی ندارد.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی اضافه نمود: مسئول رسیدگی به پفراینده بانک سرمایه من و همکارانم هستیم و تنها رسیدگی است که هم تسهیلات دهندگان و هم گیرندگان تحت تعقیب قرار دریافتد و نزدیک به 11 نفر از مدیران بانک سرمایه به حبس های طویل المدت محکوم شدند.

وی ادامه داد: در اینجا تنها بحثمان فاکتور های صوری نیست؛ آن هایی که در مقام مدیران به سیستم بانکی خیانت کردند و شرایط اخذ تسهیلات را نداشتند تعقیب شدند، کسی به لحاظ فاکتور صوری محاکمه نشده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: تمام شرایط پرداخت تسهیلات با قانون منطبق سازی شده است و سپس گفته شده این فرد حائز شرایط دریافت تسهیلات نبوده است و به همین دلیل مدیران و متهمان تحت عنوان مشارکت در اخلال در نظام مالی تعقیب شدند.

وی ادامه داد: من اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از پفراینده ها خارج شود درحالی که گناهکار است؛ هرچند دادسرا اقدام نکرده باشد؛ ما اسم اشخاص را که بسیاری از آن ها مسئولان بلند پایه کشورمان هستند را در ضمنً آرا و تذکراتمان می نویسیم و باید تعقیب شوند.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: در پفراینده بانک سرمایه به اصل برخورد دادگاه ایراد دارم و اصل عملکرد نظام بانکی مطابق قوانین پولی و بانکی نبوده است و باید به سراغ دیگر بانک ها هم برویم.

قاضی به وکیل متهم امامی گفت: در مورد بانک های دیگر، دستگاه های نظارتی هر پفراینده ای به ما بدهند ما رسیدگی می کنیم اکنون نیز بسیاری از بانک ها پفراینده هایشان در حال رسیدگی است که چند روز دیگر در مورد بعضی از آن ها اظهارنظر خواهیم کرد.

وکیل در ادامه گفت: ما به جلسه بانک سرمایه رفتیم دو ساعت قبل از آن مدیر حقوقی بانک سرمایه نامه نوشت و به دفتر من فرستاد که چنانچه دلیلی بر سمت رسمی خود دارید ارائه دهید. در جلسه نیز به من گفتند که سمتی نداری که من گفتم آیا نمی توانستید از قبل به من بگویید لذا آنچه که ما از نظام بانکی می دانیم این است که تمایلی به وصول مطالبات ندارند و اگر فشار شما نبود سطح معوقات بالاتر می رفت.

وی اضافه نمود: قرارداد های نظام بانکی ما اساسا بر اساس دریافت سود است و مشارکتی در آن نیست 11 سال است که یک استعلام را پاسخ نداده اند.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: بانک سرمایه اگر با شما همکاری نکرد به دلیل شکایت از شما بوده چرا که شما وکیل بانک بودید و وکیل متهم آن بانک نیز شدید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: قرارداد یک ساله من با بانک سرمایه تمام شده ما اکنون با پفراینده ای روبرو هستیم که پایه نظام بانکی آن ایراد دارد چرا باید عین این پفراینده ها به کارشناسان بانکی ارجاع شود، اما زمانی که به امامی می رسد این اتفاق نمی افتد.

قاضی گفت: لازم نیست که در هر پفراینده ای ارجاع به کارشناس شود ضمانت نامه و تسهیلات و فرایند آن مشخص است. در اخذ تسهیلات شرایط را دارا نبودید و تسویه نشده است.

وکیل مدافع متهم امامی بیان نمود: نوع نگاه شما به کارشناسی با نگاه من متفاوت است قانون ابزاری برای اجرای عدالت است.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: شما وارد دفاع و بند بند کیفرخواست شوید و حواشی نگویید. شما می گویید نظام بانکی این ایرادات را دارد، اما من نظام بانکی را رسیدگی نمی کنم. بیان کلیات فایده ندارد، وارد جزئیات شوید؛ چرا که متهمان دیگر نیز می خواهند دفاع کنند و کلیات خروجی نخواهد داشت. قانون می گوید متهم و وکیل دفاعیات خود را در چارچوب کیفرخواست بیان کنند شما نیز ایرادات نظام بانکی را در ذیل اتهامات بگویید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: من ریشه ای حرف می زنم و کلی نمی گویم.

قاضی اعلام کرد: شما یک ساعت و نیم صحبت کردید.

در این قسمت از دادگاه قاضی مسعودی مقام از کننده بانک سرمایه خواست تا جهت ارائه شرحات در جایگاه قرارگیرد.

کننده بانک سرمایه ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: شرحات و ادعا های ما به شرح کیفرخواست است و رئوس مطالب در مورد کیفیت اقداماتی است که در بانک سرمایه رخ داده و مراحل تسهیلات متفاوت است.

وی اضافه نمود: در فرآیند اخذ و مصرف تسهیلات توسط امامی و مجموعه وی از مراحل اول تا مصرف تسهیلات تخلفاتی رخ داده است که با عناوین مجرمانه تطبیق دارد و با غیر موضوع مصرف کردن و پولشویی خسارت غیر قابل جبرانی به بانک وارد شده است.

وی بیان نمود: وکیل محترم رسید داد. جای ورود به ماهیت و پذیرش اینکه موکل وی منابع مالی بانک را به تاراج برده و به جای اینکه منابع را برگردانند از صبح می شنویم که می گویند این و آن را نگرفتم.

رییس دادگاه در این بخش از جلسه خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: شما دفاعیات را ارائه می دهید و دادگاه اگر لازم بداند استعلام می کند این اولین باری است که در دادگاه چنین چیزی های را می شنوم این که شما دائما می گویید ابلاع نشده باید بگویم که هر چیزی ابلاع نمی شود و در پفراینده موجود است و شما نیز پفراینده را خوانده اید.

وکیل مدافع امامی گفت: شما برای خواندن 22 هزار صفحه چقدر وقت لازم دارید مگر ما رسیدگی های دیگری نداریم؟

رییس دادگاه گفت: آیا ما باید صبر کنیم تا شما به رسیدگی های دیگرتان برسید؟ اکنون دفاعی برای ارائه دارید یا خیر؟

وکیل مدافع متهم امامی گفت: باید مستندات در اختیارم قرار گیرد.

در این بخش از جلسه دادگاه کننده بانک سرمایه گفت: در مورد ادعای وکیل محترم مبنی بر ذی سمت یا سمت نداشتن وی در جلسه یاد شده همکار محترم حضور دارند و می گویند چه در جلساتی که به بانک سرمایه مراجعه کردم و چه در جلساتی که در بازپرسی تشکیل شده پیشنهاد مشخصی برای وصول مطالبات مطرح نشده و سمت داشتن و یا نداشتن بی ربط و حاشیه است از طرفی علی الاصول در صورت امتناع بانک سرمایه عقل حکم می کرد که موضوع را به اطلاع بازپرس می رساندند، اما چنین کاری را نکردند.

در ادامه وکیل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس گفت: ما از محمد امامی به عنوان متهم اصلی و سردسته، سید مهدی هاشمی به عنوان مدیر عامل وقت تجارت آفرین سون قشم و شیرخان و فرشاد صادقی به عنوان متهمان شکایت کردیم و از یاسر ضیایی شیرکلایی، علی بخشایش، حمید ترکمان و رمضانعلی رحمتی نیز شکایت کردیم که در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی گفت: موضوع شکایت نیز تحصیل مال از طریق نامشروع، حیف و میل وجوه از طریق انعقاد قرارداد های صوری، تبانی با طرف های قرارداد و اخلال عمده در نظام مالی کشور است و موارد مندرج در کیفرخواست و دلایل و مستندات همان است که در کیفرخواست وجود دارد.

وکیل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شرح داد: آنچه به عنوان کیفرخواست توسط کننده دادستان در دادگاه قرائت شد و آنچه که به ما به عنوان کیفرخواست ارائه شد عیناً با هم تطابق داشت.

وی شرح داد: خود آقای امامی و آقای کریمی وکیل وی نسبت به بدهی های خود به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اذعان دارند و اعلام کرده اند که به شرکت ما بدهکار هستند و باید بدهی خود را پرداخت کنند.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی کننده دادستان با اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل متهم امامی یک ساعت و نیم در جلسه دادگاه به بیان خاطرات دوران قضایی خود پرداخت و نیم ساعت از آن را نیز در مورد معایب نظام بانکی کشور و یک ربع آن را در مورد تسهیلات دریافت با فاکتور های صوری صحبت کرد. من یک لحظه تصور کردم در کافه نشسته ام و می خواستم درخواست اسپرسو بدهم.

قهرمانی گفت: وکیل متهم امامی خاطرنشان کرد که مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبوده است حال آنکه این چنین نیست و ما اسناد مسئولیت وی در بانک سرمایه را داریم و شکایت بانک سرمایه از وکیل متهم امامی هم به این خاطر است که وی وکیل بانک سرمایه بوده و به اسناد این بانک دسترسی داشته و الان وکالت متهم امامی را پذیرفته است.

قهرمانی بیان داشت: آقایان نمی خواهند ما به پفراینده ورود ماهوی کنیم، اما همینجا اعلام می کنم که من با قوت تمام به پفراینده ورود ماهوی می کنم.

کننده دادستان گفت: این ها در فضای مجازی با تیم رسانه ای که داشتند اینگونه القا کردند که حجم کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت داشته حال آنکه باید می گفتند موضوع کیفرخواست فرق داشته که البته هر دوی این ادعا ها باطل است و نه حجم و نه موضوع کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت ندارد.

قهرمانی گفت: آقای وکیل متهم امامی اعلام کرده که در کیفرخواست اسم وکیل قید نشده است؛ پاسخ دهید که در کدام قانون آمده که اسم وکیل باید در کیفرخواست درج شود.

کننده دادستان گفت: خاطرنشان کردند که به ما اجازه نمی دادند پفراینده را مطالعه کنیم که این پاسخ داده شد، این تیم فساد آنقدر پیچیده بود که نگران بودند بعضی متهمان بی بضاعت پفراینده پس از دستگیری دست به افشاگری بزنند لذا بعضی از افراد را از کشور خارج کردند از جمله آقای پرویز نسترن تهرانی؛ تمام ضمانت نامه ها از حساب پرویز نسترن تهرانی دریافت می شد؛ در سال 97 یکی از ضابطین پفراینده به ما مراجعه کرد و خاطرنشان کرد پرویز نسترن تهرانی از مرز عراق وارد کشور شده است؛ ما پس از ردگیری وی پس از 2 ماه وی را دستگیر کردیم و تازه فهمیدیم پرویز نسترن تهرانی در این پفراینده هیچ کاره است و صرفاً از حساب های او استفاده می شده است.

کننده دادستان گفت: ما در پیگیری های خود متوجه شدیم که وقتی پرویز نسترن تهرانی وارد کشور شد، این شبکه فساد از وی برای دریافت وکیل برای او امضا دریافتد به این جهت که چنانچه بازداشت شد آن وکیلی که برایش گرفته اند پفراینده را دریافت کند و حتی پرویز نسترن تهرانی را تهدید کردند که اگر بازداشت بشوید و افشاگری کنی زندگی ات را به آتش می کشیم.

قهرمانی گفت: وکیل متهم امامی می گوید جلد 5 و 6 پفراینده را خواستم و به من نداند؛ من اینجا اعلام می کنم که ما با افتخار از ندادن این جلد های پفراینده به شما یاد می کنیم چرا که به شما اعتماد نداریم و می خواستم اسرار پفراینده حفظ شود؛ طبق قانون فقط باید آن بخش از پفراینده که ناظر بر اتهامات منتسب به موکل شما آقای امامی بود به شما داده می شد که همین کار نیز صورت گرفت.

کننده دادستان در ادامه با اشاره به اخذ تسهیلات توسط یکی از شرکت های متهم امامی گفت: شرکت سون قشم یکی از شرکت های آقای امامی است که دفتر اقامتش در جزیره قشم است؛ سال 92 آقای امامی سهامدار این شرکت می شود و افراد قبلی از این شرکت خارج می شوند؛ شرکت درخواست 70 میلیارد تومان تسهیلات می کند و این درخواست مستقیماً به بخشایش ارائه می شود؛ سال 91 آقای امامی مشاور آقای بخشایش بود و با وی رابطه نزدیک داشت؛ فرایند عادی در ارائه تسهیلات این است که درخواست باید به شعبه ارائه شود و شعبه باید بررسی های اولیه را انجام دهد، اما در این مورد شاهد بودیم که درخواست به بخشایش ارائه شد و بخشایش پاراف کرد؛ نهایتاً 50 میلیارد تومان توسط شرکت سون قشم اخذ شده است.

کننده دادستان شرح داد: هر شرکتی که می خواهد تسهیلات دریافت کند. باید مسدودی در حسابش بیاورد، لذا در این مورد 5 میلیارد تومان در حساب امامی مسدود شد و جالب آنکه آن 5 میلیارد مسدودی متعلق به هادی رضوی بود که آن هم جزو تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه بود.

قهرمانی ادامه داد: قرار بود این میزان تسهیلات از شعبه قشم پرداخت شود، اما اعلام شد که، چون شعبه قشم کد بانک مرکزی را ندارد نمی تواند این میزان تسهیلات را پرداخت کند؛ لذا تقاضا می کنند که تسهیلات از شعبه اسکان داده شود؛ امامی از مدیر تا هیئت مدیره شعبه اسکان را چیده بود و پفراینده نیز به شعبه اسکان می آید.

کننده دادستان گفت: جالب این است که حسب مقررات بانکی باید یک میانگین موجودی در شرکت درخواست کننده تسهیلات وجود داشته باشد، اما تأسف آور اینکه شرکت سون قشم آقای امامی افتتاح حسابش در روز تسهیلات بوده است و اصلاً گردش حساب نداشته است.

قهرمانی در ادامه گفت: وکیل متهم امامی اشاره می کند که تسهیلات دریافت با فاکتور های صوری امری مرسوم است و همه مردم این کار را می کنند؛ باید در جواب آقای وکیل گفت که آن 50 میلیونی که مردم عادی با فاکتور صوری از بانک دریافت می کنند، عقد قرض الحسنه است، اما بانک مرکزی بالای 100 میلیون تومان را به عنوان قرض الحسنه نمی شناسد؛ بنابراین آقایان که سال 92، 50 میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه گرفته اند قطعاً باید بر اساس یکی از عقود تسهیلات این کار را می کردند و صدور فاکتور های صوری در قالب این عقود تسهیلات با این حجم از دریافتی، خلاف مقررات بوده است.

کننده دادستان گفت: فاکتوری که صادر کردند و بر اساس آن تسهیلات دریافتد متعلق به شرکت سرافرازان روشن بود؛ این شرکت در سال 84 تأسیس شده و صوری بودنش محرز است و سرمایه اش 500 هزار تومان بود، اما فقط در یک نسخه 12 میلیارد برای امامی فاکتور صادر کرد.

قهرمانی گفت: آقای وکیل می گوید که بانک سرمایه یک بخش از تسهیلات را مسدود کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت مدیره، امامی موظف بود برای شرکت اخذکننده تسهیلاتش، 5 میلیارد تومان مسدودی بگیرد که این میزان را هادی رضوی تأمین کرد و امامی باید 20 میلیارد تومان را نیز در قالب ملکی وثیقه می گذاشت، اما امامی در روز اخذ تسهیلات به بانک نامه می زند که نمی توانم ملک را به عنوان وثیقه بگذارم بنابراین در مرحله نخست 30 میلیارد تومان تسهیلات می گیرد و 10 میلیارد را نیز به عنوان مسدودی نگه می دارد که این 10 میلیارد نیز در واقع تسهیلات خود بانک سرمایه بوده است و در مرحله بعد 20 میلیارد را بدون وثیقه دریافت می کند؛ سپس در تهاتری ظالمانه، امامی تسهیلات مسدودی را نیز آزاد می کند و آن ها را نیز برمی دارد.

کننده دادستان گفت: آقایان این تسهیلات را بار ها تمدید کرده اند و با این تمدید سود دریافت می کردند؛ به این صورت که امامی در قالب شرکت سون قشم 50 میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرد؛ یک سال و نیم بعد در زمان سررسید باید 65 میلیارد را تسویه می کرد، اما در موعد سررسید امامی با BMW هایی که پخش می کرد در بانک، می آید می گوید الان 65 میلیارد بدهکارم؛ بانک از پول های خود 65 میلیارد به حساب امامی واریز می کرد و سپس برداشت می کرد؛ در سررسید بعدی نیز با 87 میلیارد این فرایند طی می شد و همینطور این فرایند تکرار می شد در واقع با سود های بادکنکی، بدهی های امامی را تسویه می کردند.

کننده دادستان گفت: امامی در صورت های مالی که برای شرکت سون قشم صادر می کند اعلام می کند که 109 میلیارد فروش خالص داشته در حالی که اسناد مالی این میزان فروش وجود ندارد و از سویی دیگر امامی در اداره مالیات میزان فروش خود را 5 میلیارد و 800 میلیون درج می کند! علی ای حال امامی با این وضع 50 میلیارد تومان تسهیلات می گیرد.

قهرمانی گفت: امامی هنگام اخذ تسهیلات می گوید قصد احداث پتروشیمی و پالایشگاه را دارم، اما من در ادامه موارد صرف شده از تسهیلات دریافتی توسط امامی را برای دادگاه می خوانم: با بخشی از این تسهیلات پول هادی رضوی پرداخت شد؛ بخشی از این تسهیلات در چند صرافی تبدیل به ارز شد؛ بخشی از آن ها به نام یک مدیر تولید شبکه نمایش خانگی شد؛ بخشی از آن به حساب دختر 14 ساله یکی از متهمان رفت؛ بخشی از این تسهیلات به حساب شخصی یک هنرپیشه شاخص کشور واریز شد.

بخشی از آن به حساب حمیدرضا شیرخان یکی از متهمین همین پفراینده رفت؛ بخشی از آن تسهیلات در قسمت های مختلف به حساب حمید حاجیان واریز شد، حمید حاجیان وکیلی است که در حین تحقیقات ما کشته شده است و پفراینده قتل او نیز در دست بررسی است که نتایج بدست آمده از آن می تواند معما های زیادی را کشف کند؛ بخشی از این تسهیلات به حساب یک خانم بازیگر سینما رفت که هیچ قراردادی نیز در زمینه ایفای نقش در فیلم با امامی نداشت.

بخشی از آن به حساب بازیگران زن و مرد متعدد رفته که قراردادی با امامی ندارند؛ بخشی از آن تسهیلات دریافتی در حساب های متعدد چرخیده و انتها به حساب شرکتی رفته که خود تسهیلات گیرندگان اعضای هیئت مدیره اش بودند؛ بخشی از این تسهیلات به حساب خانم ف رفته که در یکی آژانس تمامی بلیت های سفر های خارج کشور امامی را تأمین می کرد؛ بخشی از آن تسهیلات به حساب داماد خانواده امامی آقای محمدحسن زرین اقبال رفت.

پس از سخنان کننده دادستان قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه و با بیان اینکه جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه 21 مهر در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد، گفت: پفراینده به هر میزان صفحه و مجلدات باشد، به آن ها رسیدگی می شود و متهمین و وکلایشان در فرجه قانونی باید در رابطه با مفاد کیفرخواست و مستندات پفراینده به دفاع بپردازند و همانطور که بالغ بر 10 جلسه به وکلای متهمین اجازه داده شده پفراینده را مطالعه کنند باز هم می توانند در صورت لزوم درخواست مطالعه پفراینده را مطرح کنند و قطعاً به درخواست آن ها پاسخ داده خواهد شد.

کنندگان 18 رسانه برای پوشش خبری جلسه امروز دادگاه محمد امامی دعوت شده بودند که کنندگان خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبر، ایرنا، باشگاه خبرنگاران، تسنیم، مهر، نسیم، جام جم، جوان، آنا، مشرق، دانشجو، دانا و رکنا به منظور پوشش خبری سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر در جلسه امروز دادگاه حضور داشتند.

منبع: فرارو
انتشار: 22 آبان 1399 بروزرسانی: 22 آبان 1399 گردآورنده: fazenama.ir شناسه مطلب: 654

به "توزیع BMW اتهام جدید تهیه کننده شهرزاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توزیع BMW اتهام جدید تهیه کننده شهرزاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید