درباره تیم مجله فازنما

به مجله معماری و شهرسازی مدرن فازنما خوش آمدید، در عصری هستیم که دوران معماران بزرگی همچون زها حدید هستیم، در این دوران طرحها و شهرها به سمتی پیش میروند که مفهومی تر و انتظاعی تر شده اند و از شیوه های شهرسازی سنتی فاصله فراروان گرفته اند.